Duch_Sumienia

463 teksty – auto­rem jest Duch_Su­mienia.

Dnia 19.08. Kończę z kon­tem o naz­wie Duch Su­mienia...

Wszys­tkie fi­lozo­ficzne myśli (również te tu­taj za­war­te) o życiu można by było streścić w jedną, lecz zab­rakłoby w nich duszy...

po os­tatnich wy­darze­niach zro­zumiałem, że życie to coś więcej niż ból, doświad­cze­nia i mądrość...

To również marze­nia, tęskno­ty i miłość... jak­kolwiek opisywane.

Zna­law­szy sens kończę z obec­nym kon­tem, które­mu bra­kowało tak nap­rawdę życia :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 sierpnia 2016, 02:04

Życie sym­bo­lizu­je wiatr i drzewo...

zbyt słabe się złamie przy większym podmuchu
lecz sil­ne będzie mu­siało do końca swoich dni wal­czyć o przetrwanie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2016, 23:04

Nic nie tra­ci ten kto zaw­sze o ducha dbał, a nie o materie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 sierpnia 2016, 23:37

Może myśl = lęk ?

Czyli...

lęk po­wodu­je myśl? 

myśl • 4 sierpnia 2016, 23:55

Życie to his­to­ria opo­wiada­na
codzien­nie od nowa... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 sierpnia 2016, 00:33

Prawdę znaj­dziesz w oczach smut­nej dziew­czy­ny

Nie w słowach... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2016, 21:36

Na niebie, ziemi i ludziach od­naj­dziemy śla­dy sztu­ki i kultury

A wy­biera­my jej na­mias­tkę, uza­leżniając się od urządzeń niszczących naszą cieka­wość, wyob­raźnie... cheć do poszu­kiwań
Poszu­kiwań cze­goś więcej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 sierpnia 2016, 18:36

Niestety...
ale na­jis­totniej­sze są te słowa... niewy­powie­dziane nigdy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 lipca 2016, 02:30

Ot­wieraj codzien­nie drzwi swo­jego ser­ca na no­wy dzień, na nieznane
Inaczej nig­dy nie na­dej­dzie jut­ro, co­kol­wiek będą mówi­li inni. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2016, 04:29

Dzieła ani ludzie wiel­cy nie rodzą się w luk­su­sie i dob­ro­bycie...
Pow­stają w trudzie i poświęceniu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lipca 2016, 16:32

Duch_Sumienia

https://youtu.be/cszigsFaChc

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]