Duch_Sumienia, teksty z grudnia 2014 roku

6 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Duch_Su­mienia.

MAM WSZYSTKO

Mam te­go wszys­tkiego co mam dość już
Dość już prze­myśleń, dość zakrętów w wyob­razni
dosc mo­mentów gdy ser­ce klęka
prag­nień nies­pełnionych

a tak nap­rawdę wielu zbyt dużo spełnionych
prze­pełnionych
prze­lała się go­ryczy czara 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 grudnia 2014, 03:04

Zapłata "Wie­dza o przyszłości nas zniszczy..." (film Pay­chek - Zapłata)

Życie

Wiele bym mógł za­mieścić te­raz pięknych słow

Życie

Niez­wykła podróż ułożona z cier­ni róż
z wiel­ki­mi szczy­ta­mi i ni­zi­na­mi, po­tyczek i upadków

Życie

Dos­toj­ne przyj­mo­wa­nie ciosów rzeczy­wis­tości różno­rakiej
Wal­ka z swoim cieniem strachu i reak­cja­mi in­nych

Życie

Od­wie­czne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2014, 01:31

Sa­mot­ność - głucha spra­wied­li­wość, od­po­wiada mil­cze­niem na echo naszych myśli (i słów) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2014, 00:01

Na­wet pies...
Tak, na­wet pies chce kochać...

Czy­taj­my siebie, z uwagą, mnej­szą lub większą...
Każdy chce być zauważony, każdy coś pisze, robi...
Gdy po­roz­ma­wiasz z człowiekiem to Ci po pew­nym cza­sie coś opo­wie,
coś o so­bie zdradzi.

Wszys­tko prze­cież może być ja­kimś ko­dem, ja­kimś znakiem.
Prze­cież na­wet cho­ra miłość jest próbą kocha­nia.

Na­wet pies...
Chce być kocha­nym jak Ty. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 grudnia 2014, 04:43

Naj­wyższa po­ra so­bie uświado­mić, że to nie czas sta­je w miej­scu gdy wyłączasz ze­garek, tyl­ko two­je życie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 grudnia 2014, 01:03

Tak czy­tam tu i ówdzie, a nie jes­tem tu no­wy...

Dochodzi mnie pros­ty, ani to smut­ny, ani we­soły wniosek, że życie od­rzu­ca wszys­tko co skrajne.

Zniknęli bo­wiem Ci, którzy przed­sta­wiali sobą skraj­ność, jak­by ich nig­dy nie było. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2014, 05:15

Duch_Sumienia

https://youtu.be/cszigsFaChc

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]