Duch_Sumienia, teksty z lipca 2016 roku

19 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Duch_Su­mienia.

Niestety...
ale na­jis­totniej­sze są te słowa... niewy­powie­dziane nigdy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 lipca 2016, 02:30

Ot­wieraj codzien­nie drzwi swo­jego ser­ca na no­wy dzień, na nieznane
Inaczej nig­dy nie na­dej­dzie jut­ro, co­kol­wiek będą mówi­li inni. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lipca 2016, 04:29

Dzieła ani ludzie wiel­cy nie rodzą się w luk­su­sie i dob­ro­bycie...
Pow­stają w trudzie i poświęceniu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lipca 2016, 16:32

W umysłach ludzi woj­na nig­dy się nie skończy...
na­wet ta­ka mała, prywatna. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2016, 01:16

Aby zro­zumieć ludzi i świat mu­simy zro­zumieć his­to­rie
mu­simy poz­nać przeszłość... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2016, 00:22

Dlacze­go ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów jest golf?

Bo po­maga im w ćwicze­niu uda­nego zamachu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lipca 2016, 17:31

Naj­większe kłam­stwo Bo­ga... wiem wszys­tko (i widzę wszystko)

Naj­większe kłam­stwo (oszus­two) Diabła... wiem, że nic nie wiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2016, 22:09

Prob­lem w tym, że we wszys­tkim można zna­leźć problem... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2016, 22:51

Nie jest trud­no być najlepszym...
Mu­sisz tyl­ko być zaw­sze o krok do przodu. 

myśl dnia z 23 lipca 2016 roku
zebrała 13 fiszek • 22 lipca 2016, 02:00

Chcesz od­na­leźć prawdę, mu­sisz po nią wy­ruszyć do piekła...

Chcesz być dob­ry, mu­sisz zas­ma­kować zła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2016, 00:50

Duch_Sumienia

https://youtu.be/cszigsFaChc

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]