Duch_Sumienia, strona 2

463 teksty – auto­rem jest Duch_Su­mienia.

W umysłach ludzi woj­na nig­dy się nie skończy...
na­wet ta­ka mała, prywatna. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lipca 2016, 01:16

Aby zro­zumieć ludzi i świat mu­simy zro­zumieć his­to­rie
mu­simy poz­nać przeszłość... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2016, 00:22

Dlacze­go ulu­bionym spor­tem ter­ro­rystów jest golf?

Bo po­maga im w ćwicze­niu uda­nego zamachu... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lipca 2016, 17:31

Naj­większe kłam­stwo Bo­ga... wiem wszys­tko (i widzę wszystko)

Naj­większe kłam­stwo (oszus­two) Diabła... wiem, że nic nie wiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lipca 2016, 22:09

Prob­lem w tym, że we wszys­tkim można zna­leźć problem... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lipca 2016, 22:51

Nie jest trud­no być najlepszym...
Mu­sisz tyl­ko być zaw­sze o krok do przodu. 

myśl dnia z 23 lipca 2016 roku
zebrała 13 fiszek • 22 lipca 2016, 02:00

Chcesz od­na­leźć prawdę, mu­sisz po nią wy­ruszyć do piekła...

Chcesz być dob­ry, mu­sisz zas­ma­kować zła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2016, 00:50

Nie żyj każą chwilą... bo tak się cza­sem nie da...

Do­ceniaj każdą chwilę, na­wet tą co minęła...

Za­pamiętaj...

próbuj powtórzyć. 

myśl • 21 lipca 2016, 00:10

Świado­mość mu­si do­gonić życie.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2016, 02:00

Nie widzi ko­lorów ten.. kto ma oczy...
lecz ten, który coś czuje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lipca 2016, 01:18

Duch_Sumienia

https://youtu.be/cszigsFaChc

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]