Duch_Sumienia, strona 5

463 teksty – auto­rem jest Duch_Su­mienia.

Myślisz, że jes­teś sil­ny bo masz siłe, władze?

Jes­teś sil­ny bo kochasz... Jes­teś niez­niszczal­ny bo jes­teś kochany. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 czerwca 2016, 18:04

W życiu mu­sisz dbać tyl­ko o dwie rzeczy...

o ser­ce do wal­ki i psychikę po przegranej. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2016, 01:10

Gdy­bym miał wyb­rać tyl­ko jedną sen­ten­cje...
na ko­niec swo­jego głupiego życia, wyb­rałbym tą:

Żyj tak aby pływa­jac w szam­bie, nie ub­rudzić się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2016, 16:05

Rzeczy­wis­tość wy­musza rzeczy­wis­tość...

Za­tem stwórz swoją własną, nig­dy nie wiesz... dokąd zajdziesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2016, 01:17

Nig­dy nie za­pomi­naj, że byłeś kiedyś dzieckiem...

Odtwórz

Odtwórz

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2016, 23:49

Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem? 

myśl • 30 maja 2016, 18:16

A gdy­by wszys­cy by­li jed­nym... człowiekiem...

Zag­ra­liby rolę życia, a sce­na była by za duża. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 maja 2016, 02:11

Od­gadnij za­gadkę dnia i nocy...
życia i śmier­ci.


A poj­miesz wszystko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2016, 03:32

Wyk­ształco­ny nie znaczy oświecony...

Dob­ry nie znaczy mistrz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 maja 2016, 03:19

Uwiel­biam ka­baret, bar­dziej niz wszys­cy, których znam...

Czy to znak, że hu­mor stał się moim le­kiem na depresje?


Odtwórz  

myśl • 25 maja 2016, 00:58

Duch_Sumienia

https://youtu.be/cszigsFaChc

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duch_Sumienia

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]